Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie. Obszar jego działalności obejmuje powiat sandomierski.

Podlega Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach, jako organowi nadrzędnemu.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sandomierzu jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu. PSSE w Sandomierzu jest jednostką budżetową, będącą podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa, dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Świętokrzyski. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu - Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu jest lek. wet. Leszek Zbrojkiewicz.