Art. 78a ust.3 ustawy z dnia 2 lipca 2014r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829).

"Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa."