Przedmiot działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej określa ustawa z 14. 03. 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59).

Zadaniem służby sanitarno – epidemiologicznej jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez :
· prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez państwowego inspektora sanitarnego,
· wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,
· wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,
· opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
· działalność przeciwepidemiczna,
· opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego,
· przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
· przygotowywanie i składanie projektów wniosków o ukaranie do sądów rejonowych,
· przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
· inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń,
· sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,
· prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywania w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych,
· prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
· sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
· sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
· sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
· sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej,
· prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną,

Wykorzystanie tych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo - zdrowotnej.